Branding materials

Branding materials: là những hạng mục dùng để giới thiệu về 01 thương hiệu tại 01 sự kiện đặc biệt nào đó, bao gồm: backdrop, standee, banner, template, nhãn đĩa, visitor cards, bảng tên VIP…