Layouts

Layouts: dàn trang với kích thước, số chữ  và hình ảnh có sẵn tương tứng ở mỗi tờ báo