Research and Development viết tắt R&D

Research and Development (viết tắt R&D): là một quá trình khám phá tri thức về các sản phẩm, dịch vụ và lấy đó để áp dụng tri thức để sáng tạo, phát triển thành các sản phẩm, dịch vụ mới có cải tiến cao để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường.

R&D là nghiên cứu và phát triển; một trong những chìa khóa thành công của nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới.