Relationship marketing

Relationship marketing – Tiếp thị dựa trên quan hệ: là một khía cạnh của quản lý quan hệ khách hàng (CRM) , tập trung vào sự trung thành của khách hàng và thu hút khách hàng lâu dài chứ không phải là mục tiêu ngắn hạn như mua hàng và bán hàng cá nhân.