Publisc Services Announcement viết tắt PSA

Publisc Services Announcement viết tắt PSA: Thông tin của các cơ quan chính quyền với mục đích lợi ích công cộng