Public Domain viết tắt P.D.

Public Domain viết tắt P.D.:Lĩnh vực công cộng. Tác phẩm văn học hay nghệ thuật đã hết thời gian tác quyền được bảo vệ.