Proxy Public

Proxy Public – Proxy công cộng: Proxy được miễn phí để sử dụng truy cập công cộng mặc dù proxy này thường chậm, không đáng tin cậy và chia sẻ với hàng ngàn người.