Product Road Map

Product Road Map – lộ trình sản phẩm là một công cụ mạnh mẽ để mô tả làm thế nào một sản phẩm có khả năng để phát triển, để gắn kết các bên liên quan , và để có được một ngân sách cho việc phát triển sản phẩm. Nhưng việc tạo ra một lộ trình hiệu quả là không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh nhanh nhẹn mà sự thay đổi xảy ra thường xuyên và đột xuất.