End of line viết tắt EOL

End of line (viết tắt EOL) – kết thúc vòng đời: thuật ngữ này hay bắt gặp trong vòng đời của tất cả sản phẩm, khi mà sản phẩm đó / model đó sắp không còn kinh doanh nữa (Kết thúc vòng đời sản phẩm) => khi ấy được gọi là sản phẩm EOL, những sản phẩm này được chương trình khuyến mãi giá tốt để bán càng hết nhanh càng tốt.