Product mapping

Product mapping – bản đồ sản phẩm: là bản đồ được sắp xếp thể hiện tất cả sản phẩm của ngành hàng thể hiện theo giá bán, thương hiệu, tính năng đặc biệt của sản phẩm, marketing dùng Product Mapping này để định hình chiến lược promotion / chiến lược về marketing / phát triển sản phẩm mới….