Product line-up chart

Product line-up chart: bảng so sánh tính năng của sản phẩm trong cùng 1 dòng sản phẩm, danh mục, phân khúc giá, nhóm khách hàng mục tiêu… của cùng 01 thương hiệu.

Mô tả 01 mẫu Product line-up chart: 

  • Cột bên trái: liệt kê tất những thông số, tính năng cơ bản, đặc biệt của dòng sản phẩm
  • Dòng đầu tiên: thể hiện các model trong cùng 01 dòng sản phẩm