Processing Service Provider viết tắt PSP

Processing Service Provider viết tắt PSP là nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán qua mạng