Price analysis

Trong tiếp thị, Price analysis – Phân tích giá đề cập đến việc phân tích phản hồi của khách hàng đối với giá lý thuyết trong nghiên cứu điều tra.

Trong kinh doanh chung, Phân tích giá là quá trình kiểm tra và đánh giá giá dự kiến ​​mà không cần đánh giá các yếu tố chi phí riêng biệt và lợi nhuận / phí được đề xuất.

Phân tích giá cũng có thể đề cập đến việc phân tích giá thành một đơn vị. Thường là trên một mét vuông hoặc một foot vuông nhà ở hoặc trên một ha hoặc thậm chí một mét vuông đất. Giá với sự điều chỉnh thích hợp cho các chênh lệch khác nhau, sau đó được áp dụng cho vấn đề định giá.