Premier panel

Premier panel – Bảng panel: kết hợp tần suất hoạt động và độ tiếp cận của một chiến dịch poster với tác động sáng tạo của một bản tin nào đó.