Premier square

Premier square – Quảng trường chính: Chiếu sáng trên cùng và dưới cùng trên bảng quảng cáo sẽ mang lại tác động thêm cho người dùng sau khi trời tối.