“Poison” Anchor Text

“Poison” Anchor Text – Anchor Text phá hoại: Có anchor text phá hoại (đặc biệt là các từ khóa về thuốc) chỉ vào trang web của bạn có thể đó là một dấu hiệu của việc bị spam hoặc website bị hack. Dù bằng cách nào thì việc này cũng ảnh hưởng đến thứ hạng trang web của bạn.