Plugin

Plugin – Một tập tin hoặc bit của code có thể dễ dàng cài đặt thêm chức năng mới vào một trang web hoặc hệ thống quản lý nội dung. Ví dụ như các Plugin của WordPress.