PHP

PHP – Một ngôn ngữ lập trình cũng được gọi là siêu văn bản Preproccesor và thường được sử dụng để phục vụ nội dung động và tương tác với cơ sở dữ liệu.