Pay Per View viết tắt PPV

Pay Per View viết tắt PPV: Tiết mục truyền hình chỉ cho xem nếu trả tiền mỗi lần