Page trong WordPress

Page là một một post type mặc định của WordPress tên là Page. Đây là post type dạng không có phân theo chuyên mục, nghĩa là nó không có bất cứ taxonomy nào để phân loại nội dung, không thuộc category nào. Các bài viết giới thiệu website, liên hệ, chính sách thường sử dụng post type là Page, vì nó thường cố định, không cập nhật thường xuyên. Page có dạng phân cấp theo kiểu page cha, page con.