functions.php

functions.php là một tập tin bắt buộc có trong tất cả các theme của WordPress. Tập tin functions.php này sẽ có nhiệm vụ chứa một số mã PHP cố định mà người chèn mã vào muốn nó luôn được máy chủ thực thi mỗi lần website tải lại.

Đối với người dùng phổ thông, tập tin functions.php này sẽ có tác dụng để chúng ta có thể chèn thêm một mã PHP nào đó vào theme để bổ sung/cập nhật một tính năng nào đó. Do vậy, nếu bạn có thấy ai kêu “Hãy chèn đoạn này vào file functions.php” thì sẽ biết là họ đang nói đến tập tin functions.php có trong theme.