Opinion Leader

Opinion Leader: kẻ dẫn đầu dư luận.

Xem thêm thuật ngữ Key Opinion Leader & Digital Opinion Leader