Opening Commercial 

Opening Commercial:  thông điệp của thương hiệu/sản phẩm/doanh nghiệp phát sóng đầu chương trình như thể mở màn.