Multicast

Multicast là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 hoặc nhiều điểm đến 1 tập hợp các điểm khác. Trong trường hợp này có thể là 1 hoặc nhiều người gửi, và thông tin được phân phối cho 1 tập hợp các điểm thu. Multicast hữu ích nếu 1 nhóm khách hàng yêu cầu 1 bộ dữ liệu chung cùng 1 lúc. Việc truyền Multicast sẽ có thể tiết kiệm băng thông 1 cách đáng kể.