Mailing list

Mailing list cũng gần giống như các nhóm tin. Đầu tiên, bạn hãy đăng ký vào mailing list (thông thường qua thư điện tử hay điền vào form mẫu sẵn có). Bạn sẽ nhận được email từ mailing list, hoặc nhận được thư từ các thành viên khác trong nhóm. Và tất cả các thư của bạn đều có thể được phân loại vào cuối ngày hoặc cuối tuần.