MRHS viết tắt của các từ Message, Rational, Hard Sell

MRHS viết tắt của các từ Message, Rational, Hard Sell: Thông tin thuần lý, lời chào hàng mạnh bạo và trực tiếp (kiểu Mỹ).