Key Station

Key Station: đài chủ, Tức đài phóng ảnh chính đối với các cục địa phương