Milestones

Milestones: cột mốc thời gian gian trong một campaign/dự án, có thể để xem lại một số kết quả và đánh giá tình hình trước khi tiếp tục.