Meta Title

Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu Onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

Cấu trúc: <title>Tiêu đề của trang</title>

Thẻ tiêu đề khi hiển thị trên Google nó sẽ hiển thị từ 60 – 70 ký tự để hiển thị được tốt trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm, nếu vượt quá số ký tự cho phép thì tiêu đề của bạn sẽ bị cắt phần dư đi và thay bằng dấu 3 chấm (…)