Meta Keywords

Meta Keywords là một thẻ được dùng để khai báo các từ khóa dùng cho bộ máy tìm kiếm. Với thuộc tính này, các bộ máy tìm kiếm (Search Engine) sẽ dễ dàng hiểu nội dung của bạn đang muốn nói đến những vấn đề gì!

Cấu trúc: <meta name=”keywords” content=”từ khóa” />

Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của một trang. Hiện tại các công cụ tìm kiếm không đánh giá cao thẻ này, nhưng bạn vẫn nên sử dụng với mục đích thực của nó.