IP Address Flagged as Spam

IP Address Flagged as Spam – Địa chỉ Ip bị gắn cờ spam : Nếu địa chỉ IP của máy chủ bị gắn cờ spam thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả các website nằm trên máy chủ đó.