Meta Robots

Meta Robots – Một thẻ meta đặt trong phần đầu của một trang web để giúp cho các công cụ tìm kiếm index hoặc follow trang cụ thể.

Cấu trúc: <meta name=”robots” content=”giá trị” />

Meta Robots có nhiều giá trị nhưng thường thì một trang nên sử dụng 3 giá trị sau đây:

  • noodp: Ngăn cản các công cụ tìm kiếm tạo các mô tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.
  • index: Đánh chỉ số trang.
  • follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc các liên kết văn bản trong trang và sau đó sẽ xử lý, truy vấn nó.

Cách giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Ví dụ: noodp,index,follow.