Meta Language

Meta Language (Dành cho các website không phải tiếng Anh). Thẻ này dùng khai báo ngôn ngữ website tương tự như Meta Content Language nhưng cấu trúc khác như sau:

<META NAME=”Language” CONTENT=”english”>

Meta Content Language (Dành cho các website không phải tiếng Anh): Thẻ này được dùng để khai báo ngôn ngữ của website. Thẻ này cũng được dùng tương tự như Meta Name Language. Các robot của Search Engine thường dùng thẻ này để phân loại ngôn ngữ của website. Ví dụ:

<META HTTP-EQUIV=”Content-Language” CONTENT=”vi”>

Bạn nên sử dụng thẻ này nếu website của bạn có ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Cá nhân tôi chưa từng thử, tuy nhiên theo như những gì mà tôi tham khảo thì thẻ này rất có ích cho bot phân loại nội dung theo ngôn ngữ.