Manual capture

Manual capture: Sử dụng chức năng của cổng thanh toán để doanh nghiệp tự trừ tiền bằng tay trong thẻ thanh toán của khách hàng.