Marketing Technolgy

Marketing Technology đơn giản dễ hiểu là những công cụ làm cho cuộc đời / công việc của 1 marketer dễ dàng hơn (source). Marketing Strategist sẽ là người đứng giữa hai mảng Kinh doanh và Công nghệ trong 1 công ty. Người này thường phải 1 kiến thức rộng về IT và là early-adopter của những công nghệ mới, đặc biệt những công nghệ liên quan đến Marketing. Đây sẽ là người kết hợp được sức mạnh của công nghệ và đam mê với Marketing để mang lại hiệu quả cao nhất cho chiến lược kinh doanh của công ty.

Marketing Technolgy bao gồm những mảng sau:

  • Analytic – phân tích thống kê (ví dụ Google Analytics, Social Bakers, …)
  • Blogging – blog và trang nội dung (ví dụ WordPress và Content Marketing, Inbound marketing, …)
  • Email Marketing – những công cụ và platform cho email marketing campaign (Interspire, Mailchimp, SMTP, …)
  • Mobile Marketing – từ ad-network cho đến marketing mobile app
  • Search Engine Marketing – marketing trên công cụ tìm kiếm (SEO, inbound marketing, ..)
  • Social Media Marketing – marketing trên mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Youtube, …)
  • Technology – những công nghệ liên quan và hỗ trợ (CRM, SaaS, Cloud, ERP …)