Marketing decision support system viết tắt MKDSS

Marketing decision support system – Một hệ thống hỗ trợ quyết định marketing (đôi khi viết tắt MKDSS) là một hệ thống hỗ trợ quyết định cho hoạt động tiếp thị. Hệ thống này được sử dụng để giúp các doanh nghiệp xét các kịch bản khác nhau bằng cách thao tác dữ liệu đã được thu thập từ các sự kiện đã qua.