Market coverage

Market coverage – sự bao phủ thị trường: Số lượng các cửa hàng bán lẻ và/hoặc bán buôn đang hoạt động (tương đối với mức bão hòa) bán các thương hiệu/sản phẩm của một công ty cụ thể trong một thị trường nhất định. Yêu cầu thị trường bảo hiểm đạt được bằng cách tiếp thị tập trung, tiếp thị phân biệt, hoặc chiến lược tiếp thị không phân biệt.