Issuing bank

Issuing bank – Ngân hàng phát hành: Là một tổ chức phát hành các loại thẻ thanh toán cho chủ thẻ sử dụng. Tên của ngân hàng phát hành được in lên thẻ thanh toán. Predict where the ball https://www.siliconvalleycloudit.com/royal-caribbean-casino-royale-telephone-number/ will land on the wheel and potentially win a massive prize. لعبة البولو Ngân hàng thanh toán cũng đưa ra những quy định trong thanh toán dành cho chủ thẻ