Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP: Định vị trí món hàng theo mô thức văn hoá của người tiêu thụ sở tại