Lead Sheet

Lead Sheet: Nhạc phổ cơ sở để ghi khúc nhạc chính. Còn có nghĩa là mẫu giấy ghi mấy lời dặn dò người thu hình.