Linking Domain Relevancy

Linking Domain Relevancy – Liên kết tên miền liên quan: Link từ trang web trong một lĩnh vực tương tự mạnh hơn link từ một trang web hoàn toàn không có sự liên quan đáng kể.