Link Location on Page

Link Location on Page – Vị trí link trong trang: Trường hợp link xuất hiện trên một trang là 1 điều quan trọng. Nói chung, các liên kết nhúng trong nội dung của trang mạnh hơn liên kết ở chân trang hoặc ở các sidebar. لعبه كرات