Linking Root Domains

Linking Root Domains: Link từ tên miền gốc. Số lượng các lĩnh vực được đề cập đến là một trong những yếu tố xếp hạng quan trọng nhất trong thuật toán của Google, bạn có thể nhìn thấy qua biểu đồ này của SEOmoz (trục phía dưới là vị trí SERP)