Link Location In Content

Link Location In Content – Vị trí link trong nội dung: Link ở đầu một phần nội dung có giá trị ít hơn các link được đặt ở cuối của nội dung