Above The Line viết tắt ATL

Above The Line (viết tắt ATL) – PULL MARKETING: là các họat động nhằm khuyếch trương và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu (branding) với mục đích bền vững và lâu dài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (mass advertising) như TV, Radio, Print, Outdoor Ads (OOH), Digital Marketing. Các hoạt động này thường là Brand team sẽ đảm nhận.

ATL được biết đến Brand Marketing, hay còn gọi là Consumer Marketing (tiếp thị đến người tiêu dùng)