Lens

Lens: những loại lăng kính đặc biệt dùng để quay phim.