Edited version

Edited version – nội dung nhỏ được phát triển đa dạng từ Content master version: từ bảng nội dung tổng thể, ứng với 01 nội dung được phát triển chi tiết các angle, chủ đề cho từng công cụ marketing hoặc nhóm target audience.