Lamppost banner advertising

Lamppost banner advertising – Quảng cáo trên cột trụ – Các cột đèn được đặt ở khắp mọi nơi, cho phép các nhà quảng cáo và sự kiện sử dụng các biểu ngữ để nhắm mục tiêu các vị trí địa lý chính xác và tạo ra nhận thức quảng cáo đến đối tượng khách hàng mass consumers.