Laggard

Laggard – Nhóm ( khách hàng) lạc hậu: là nhóm khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm với công nghệ cũ – nhận diện nhóm này để tiếp thị lại với sản phẩm mới công nghệ mới hấp dẫn hơn/ Hoặc chương trình khuyến mãi thu hút.