Innovator

Innovator–  Nhóm(khách hàng) đổi mới: là nhóm khách hàng năng động và luôn cập nhật thông tin công nghệ mới trên thế giới, điều này gây áp lực cho sản phẩm phải luôn luôn sáng tạo và đổi mới không ngừng.